Platforma Decent Work
Platforma Decent Work

MNZZP CMC

Historia MNZZP CMC

Jesienią 1982 roku, z grona 27 osób, w głosowaniu tajnym wybrano grupę 11 działaczy, którzy zarejestrowali związek zawodowy o nazwie Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Huty „Zawiercie”.

Pierwszy statut uchwalony został 16 listopada 1982 r. Pierwszym przewodniczącym Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Huty „Zawiercie” został Edward Jagielak, który w czasie kierowania nim był wspierany przez tych, którzy ten związek zakładali oraz tych, którzy do niego należeli. Pierwszy przewodniczący zmarł w czasie pełnienia funkcji.

 

Trudne początki związku nie przeszkodziły w podejmowaniu szeregu ciekawych inicjatyw. Związek był jednym z pomysłodawców i współorganizatorów I Halowych Mistrzostw Polski Hutników w Piłce Nożnej. Był również częścią grupy inicjatywnej, która powołała do życia Federację Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce.

 

Lata 80. to trudny okres dla zakładu, związków oraz dla pracowników. To wtedy rodziła się świadomość, że można żyć i pracować inaczej. W tym czasie trzeba było przekonać ludzi, że związki zawodowe nie mają nic wspólnego z polityką, a jedynie z codziennym życiem, szarą rzeczywistością i konkretnymi problemami ludzi, np. kartki żywnościowe i ogromne kolejki.

 

Nastały lata 90. – restrukturyzacja zakładów, przedsiębiorstw i załóg pracowniczych. Ludziom wychowanym w socjalizmie ciężko było przestawić się na życie w nowym systemie, w zupełnie innych warunkach politycznych. Czasy kapitalizmu to działania związków zawodowych, które miały za zadanie pilnować interesów pracowników. Zaliczała się do nich również organizacja wczasów, szkoleń, spotkań integracyjnych, na których pracownicy czuli, że grupa do której należą dba o ich interesy.

 

W Hucie „Zawiercie”, dzięki mądrej polityce i współpracy między pracodawcą a związkami zawodowymi, doszło do restrukturyzacji zakładu. Na podkreślenie zasługuje fakt, że odbyło się to bez zwolnień grupowych ani incydentów, za które płaciliby pracownicy. Rozwiązaniem były odprawy i przejścia na Hutniczy Pakiet Socjalny.

 

Skarbnikiem Związku w tym okresie była Czesława Cierpińska.

 

W latach 90. sekretarzem związku był Włodzimierz Myga. Dzięki swojej osobowości zapisał się w naszej pamięci w szczególny sposób. Dziś nie ma go już z nami, odszedł w czasie pełnienia swojej funkcji. Przewodniczącym związku był wtedy Zdzisław Brożek.

 

W tym samym czasie przewodniczącym Komisji Sportu w Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce był Bogusław Pniak. Mieliśmy również przedstawicieli naszego związku w Komisji BHP Federacji Hutniczych Związków Zawodowych. Związki Zawodowe Huty „Zawiercie” były stale blisko pracowników, a pracownicy się z nimi utożsamiali. W 1996 roku głównym akcjonariuszem Huty „Zawiercie” została firma Impexmetal S.A.

 

W 1998 Przewodniczącym Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Huty „Zawiercie” został wybrany Andrzej Ziębacz, który po miesiącu zrezygnował z pełnienia tej funkcji ze względu na stan zdrowia.

 

Na Konferencji Delegatów wybrano kolejnego przewodniczącego związku – Włodzimierza Saternusa, który pełnił tę funkcję do 2001 roku, po czym odszedł na tzw. Hutniczy Pakiet Socjalny, a kadencję dokończył wcześniej wybrany Zarząd.

 

10 lipca 1998 roku związek zmienił nazwę na Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników z Huty Zawiercie S.A. i Spółek, co było spowodowane powstawaniem nowych spółek z majątku Huty  „Zawiercie” i miało na celu umożliwienie pracownikom tych spółek przynależność do związku zawodowego i reprezentowanie interesów tych pracowników w rozmowach z pracodawcami.

 

W 2002 roku na Konferencji Delegatów na przewodniczącą związku wybrano Grażynę Nowakowską, wiceprzewodniczącym został Jan Hołdyk.

 

Początek XXI wieku to trudne lata dla hutnictwa w kraju i za granicą. Głównym akcjonariuszem Huty „Zawiercie” nadal była firma Impexmetal S.A., ale proces restrukturyzacji oraz unowocześniania procesów technologicznych wymusiły szukanie inwestora dla naszej huty. I tak w grudniu 2003 roku nowym właścicielem została amerykańska firma Commercial Metal Company z siedzibą w Dallas. Związki zawodowe rozpoczęły negocjacje dotyczące współpracy, wielkości inwestycji, poszanowania praw pracowniczych, zatrudnienia i płac.

 

W 2006 roku doszło do kolejnych wyborów i przewodniczącym Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników z Huty Zawiercie S.A. i Spółek został wybrany Marek Kijas, który pełni tę funkcję do dziś. W tym okresie funkcję Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy w CMC Poland Sp. z o. o. pełnił Zbigniew Sieradzki, człowiek o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. W 2007 roku Zbigniew Sieradzki został kierownikiem działu BHP w CMC Poland Sp. z o. o., a na kadencję 2007-2011 Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w CMC Poland Sp. z o.o. wybrany został Ryszard Kabała.

 

Doświadczyliśmy kryzysu w światowej gospodarce, co wymusiło na pracodawcach i związkach zawodowych podejmowanie wspólnych rozwiązań prowadzących do możliwie najłagodniejszego przejścia przez ten trudny czas. Mogę dziś powiedzieć, że 2009 rok pokazał, że takie porozumienia są możliwe i trzeba o nie zabiegać dla dobra zakładu i pracowników. Dziś też nie jest lekko, ale staramy się być optymistami i mamy nadzieję, że trudne sprawy zostaną rozwiązane z zachowaniem szacunku dla stron biorących udział w rozmowach.

 

Wszyscy działający w szeregach naszego związku poświęcili swój czas i umiejętności na jego rozwój. To dzięki tym ludziom, ich zapałowi i ich staraniom, związek oraz działalność gospodarcza są w dobrej kondycji. To działacze tego związku przygotowali stanowisko do grup „bezpieczna praca”, którą zaakceptował pracodawca. To oni doprowadzili swoją determinacją i konsekwencją do tego, że pożyczki z ZFŚS przyznawane są na bieżąco, bez okresu oczekiwania.

 

Z inicjatywy członków tego związku, w 2006 roku została zorganizowana akcja pod nazwą „Mikołaj”. Tuż przed Bożym Narodzeniem nasi związkowcy w strojach Świętego Mikołaja pojawiają się na ulicach Zawiercia. Obdarowują dzieci w różnych punktach naszego miasta upominkami, przygotowanymi dzięki wsparciu finansowemu ze strony pracodawcy. Są to maskotki i słodycze. Największą nagrodą za wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie tej akcji jest uśmiech na twarzach dzieci.

 

Związek był również pomysłodawcą i organizatorem akcji honorowego oddawania krwi dla ratowania zdrowia i życia pracowników i ich rodzin, a paczki za oddaną krew przekazywano do domów dziecka. Wszystkim tym, którzy w tych akcjach brali udział należą się słowa podziękowania. Niełatwo dziś znaleźć ludzi, którzy potrafią bezinteresownie pomóc innym.

 

Związek zawodowy to nie tylko pojedynczy działacze, ale wszyscy członkowie, którzy stanowią o jego sile.

 

Po wielu latach starań uzyskano z pracodawcą porozumienie i podpisano dokument „Wartościowanie stanowisk”.

 

W 2010 roku Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników z Huty Zawiercie S.A. i Spółek, został członkiem Komitetu Wykonawczego Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce.
Przewodniczący Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników z Huty Zawiercie S.A. i Spółek Marek Kijas został wybrany do Rady Konfederacji Związków Zawodowych Metalowców w Polsce, którą tworzą Związek Zawodowy Przemysłu Elektromaszynowego, Federacja Metalowców w Polsce, Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce. Celem Rady Konfederacji jest współpraca i wymiana doświadczeń ze związkami całej Europy. Skład Rady Konfederacji to 9 osób, po 3 osoby z każdej federacji.

 

W 2011 roku, po wyjściu z kryzysu, w zakładzie zmieniło się stanowisko Zarządu CMC Poland Sp. z o. o. w stosunku do pracowników oraz do niezależnych związków zawodowych. 2011 rok to początek batalii Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników CMC Poland Sp. z o. o. i Spółek w sądach o niesłusznie, naszym zdaniem, wypowiedziany Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników CMC Poland Sp. z o.o.

 

W 2012 roku na nową kadencję wybrany zostaje Sekretarz Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek Mirosław Bernaś.

 

W 2012 roku, trochę z ciężkim sercem, Międzyzakładowy Samorządny Niezależny Związek Zawodowy Pracowników z Huty Zawiercie S.A. i Spółek obchodził swój jubileusz 30-lecia, a do Zawiercia przyjechali między innymi: Przewodniczący OPZZ Jan Guz, Przewodniczący FHZZ w Polsce Eugeniusz Sommer, Przewodniczący Rady Konfederacji Metalowców Romuald Wojtkowiak, Przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego Stanisław Janas, Sekretarz Generalny Rady Konfederacji Bogdan Kaczmarek, Prezydent Miasta Zawiercie Ryszard Mach, Dyrektorzy Huty Zawiercie, Ryszard Kasztelnik oraz Edward Szlęk oraz bardzo wielu przewodniczących z hut w Polsce i przewodniczących innych branż. Członkowie naszego związku, którzy zaszczycili uroczystość swoją obecnością, oklaskiwali z sali zaproszonych gości, a część z obecnych otrzymała odznaczenia oraz upominki okolicznościowe.

 

Na kadencję 2012-2016 Zakładowym Społecznym Inspektorem Pracy w CMC Poland Sp. z o. o. wybrany został Jarosław Hejduk.

 

W roku 2012 nastąpił koniec obowiązywania ZUZP dla Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. W 2013 roku zlikwidowano Walcownię Walcówki i nastąpiły zwolnienia grupowe, w których pracę straciło 150 osób. Związki weszły w spór zbiorowy z pracodawcą, prowadziły rozmowy na temat normoobsad w CMC Poland Sp. z o.o. Po całkowitym fiasku rozmów o normoobsady pozostałe związki wyszły ze sporu zbiorowego.

 

W 2014 roku odszedł od nas po ciężkiej chorobie Józef Makowski, kolega, który zasłużył się dla związku.

 

W 2014 roku Krzysztof Stępień został członkiem Rady Powiatu OPZZ w Zawierciu, a w Katowicach został wybrany do Rady i Prezydium OPZZ Województwa Śląskiego.

 

Od 2014 roku związek uczestniczy w projektach UE, które pozwalają na kontakty ze związkowcami z całej Unii.
Pierwszy projekt pt. „Równe prawa dla pracowników oddelegowanych” skutkował wyjazdami członków Związku do Chorwacji, na Litwę oraz spotkaniem w Zawierciu. W efekcie drugiego projektu „PICK – Partycypacja, informacja, konsultacja kluczem do stosunków zatrudnienia” członkowie związku wyjeżdżali na Litwę, do Serbii, Bułgarii, Macedonii, Hiszpanii oraz na spotkania w Krakowie. Przez cały czas pojawiają się inne projekty w różnych tematach, które pozwalają zwiększyć wiedzę związkową. Wszystko to służy również wymianie doświadczeń z członkami związków z innych krajów.

 

Przewodniczący Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników z Huty Zawiercie S.A. i Spółek Marek Kijas, został wybrany jako delegat Federacji Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce na VIII Kongres Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych do Warszawy w dniach 29-31 maj 2014 roku. Obchodzono tam wówczas jubileusz 30-lecia OPZZ.

 

W 2014 roku na kolejną, drugą już kadencję, wybrany został wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Samorządnego Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników CMC Poland Sp. z o.o. i Spółek Edward Myszkowski.

 

W 2015 roku Przewodniczącym na drugą już kadencję w Międzyzakładowej Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej w CMC Poland S. z o.o. został wybrany Marek Szota, który jednocześnie pełni w Związku funkcję Skarbnika, a funkcję Sekretarza Związku pełni Iwona Ludynia.

 

2016 rok to strata bardzo dobrego kolegi i przyjaciela. Po ciężkiej chorobie odszedł od nas Witold Cholewka.
Za cały dotychczasowy okres działalności odeszło wielu wspaniałych kolegów,
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.

 

W roku 2016 podjęto decyzję o rozpoczęciu prac nad połączeniem Federacji Hutniczych Związków Zawodowych z Federacją Związków Zawodowych Metalowcy. 5-7 kwietnia 2018 odbył się Nadzwyczajny Zjazd Federacji Związków Zawodowych Metalowcy oraz Zgromadzenie FHZZ w kwestii połączenia.

 

22-24 listopada 2018 w Szczyrku odbył się Zjazd Krajowy nowej Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce gdzie wybrano nowe władze Federacji.

 

Przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych Metalowców i Hutników w Polsce został wybrany Mirosław Grzybek, a jednym z wiceprzewodniczących został wybrany Marek Kijas. Marek Kijas, będąc delegatem na Kongresie OPZZ, został wybrany do Rady OPZZ.

 

 

W kolejności następującymi po sobie przewodniczącymi byli:

 • 1982-1986 – przewodniczący: Edward Jagielak, wice: Jerzy Półtorak,
 • 1986-1990 – przewodniczący: Marian Pasierb, wice: Włodzimierz Różański,
 • 1990-1992 – przewodniczący: Włodzimierz Różański, wice: Zdzisław Brożek,
 • 1992 – Włodzimierz Różański odchodzi do ZDG
 • 1992-1994 – przewodniczący: Zdzisław Brożek, wice: Włodzimierz Myga,
 • 1994-1998 – przewodniczący: Zdzisław Brożek, wice: Jan Chudy,
 • 1996 – Jan Chudy odchodzi na emeryturę, wice zostaje Henryk Dziekan,
 • 1998 – przewodniczący Andrzej Ziembacz rezygnuje ze względu na zdrowie.
 • 1998-2002 – przewodniczący: Włodzimierz Saternus, wice: Grażyna Nowakowska
 • 2002-2006 – przewodnicząca: Grażyna Nowakowska, wice: Jan Hołdyk,
 • 2006-2010 – przewodniczący: Marek Kijas, wice: Wojciech Czap,
 • 2010-2014 – przewodniczący: Marek Kijas, wice: Edward Myszkowski,
 • 2014-2018 – przewodniczący: Marek Kijas, wice: Edward Myszkowski,
 • 2018-2022 – przewodniczący: Marek Kijas, wice: Iwona Ludynia.
Platforma Decent WorkPlatforma Decent Work

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności